Hvidbjerg Kirke

Hvidbjerg KirkeHvidbjerg Kirkes kor og skib er bygget i romansk stil af granitkvadre og stammer fra det 13. århundrede, mens tårnet, der har pyramidetag, er fra senmiddelalderen. Af de oprindelige enkeltheder ses den tilmurede, retkantede norddør og den tilsvarende syddør, der noget udvidet, er i brug.

Prædikestolen er prydet med billeder, der forestiller de fire evangelister, og stammer fra 1750. Altertavlen stammer fra 1740 – et snedkerarbejde i landlig senbarok med fire toskanske søjler og udsavede topvinger. Alterbilledet forestiller i storfeltet den sidste nadver og i topstykket Korsfæstelsen. En nyere altertavle med et billede af Kristus i Gethsemane malet i 1898 hænger på skibets nordvæg.

Den romanske granitfont har meget dekorative palmet-ornameter på kummen. Fadet er sydtysk fra ca. år 1575 med fremstilling af Bebudelsen. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra samme tid som altertavlen med malede evangelister i felterne.

I kor og korbue er der spor af kalkmalerier, og det er lykkedes at afdække et på korbuens sydside, forestillende Knud Hertug. Dette billede har særlig interesse, fordi Knud Hertug bærer et flag, som er det første malede billede af Dannebrog som flag, der i vor tid er fremdraget fra middelalderen.

I våbenhuset er indmuret en middelalderlig runesten med indskriften “Beder for Bo”.

Hvidbjerg Kirke er normalt lukket, men der er mulighed for at låne en nøgle hos graveren.

Ovenstående tekst stammer primært fra Spøttrup Kommunes hjemmeside.